OVServis Prihlásenie Leasing Kontakt Referencie Služby Čo ponúkame

ZÁSADY/PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB VRÁTANE POUČENIA

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov na účely zasielania noviniek, akcií a aktuálnych informácii o službách spoločnosti OVservis s.r.o.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spoločnosť OVservis s.r.o. spracúva osobné údaje záujemcov o zasielanie noviniek, akcií a aktuálnych informácii o službách spoločnosti OVservis s.r.o. v rozsahu e-mail, (meno a priezvisko – ak bolo dotknutou osobou vyplnené) na základe vyplnenia formulára pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel.

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti OVservis s.r.o. dobrovoľne a spoločnosť OVservis s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom (najmä v prípadoch priameho makretingu a zasielanie newsletterov v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených na dobu 10 rokov. Pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený súhlas, prevádzkovateľ si vyžiada nový súhlas na ďalšie spracovanie údajov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti OVservis s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Spoločnosť OVservis s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v Databáze po dobu troch (3) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby (to neplatí v prípade osobitne udeleného súhlasu so spracúvaním OÚ, ak v ňom bola dohodnutá dĺžka doby udelenia súhlasu dlhšia ako je uvedená vtomto odseku, resp. vtýchto podmienkach). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti OVservis s.r.o. ako prevádzkovateľov vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosti OVservis s.r.o. nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; s výnimkou 1/ zazmluvnených predajcov prevádzkovateľa, ktorí sprostredkúvajú uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou za účelom kúpy nehnuteľnosti, a 2/ najmä v prípade osobitne udelených súhlasov so spracúvaním OÚ najmä za účelom zasielania newslettrov, môže OÚ v prípade, ak je to nevyhnutné, a v nevyhnutnom rozsahu, spracúvať aj spoločnosť/-ti prevádzkujúca/-e online službu MailChimp so sídlom v USA (služba slúžiaca na odosielanie newslettrov a hromadné odosielanie emailov, ktorá napr. automaticky ku každému odoslanému newsletteru prikladá prijímateľovi do päty možnosť odhlásenia z odberu; spoločnosť/-ti prevádzkujúca/-e online službu MailChimp je/sú zapojená/-é do tzv. štítu na ochranu osobných údajov – EU-U.S. Privacy Schield Framework a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).

ADRESA SPOLOČNOSTI:

OVservis s.r.o.
Panónska cesta 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Webová stránka: http://vybornyservis.sk/
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Činčura
Tel.: +421918 347 696
E-mail: info@ovservis.sk